Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2017-2022

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ NHÂN SỰ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ Trường Đại học An Giang khoá VI, Nhiệm kỳ 2012 – 2015

Hình ảnh đại hội Công Đoàn 2012

1. Ban Thường vụ, gồm 05 đồng chí:

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

1.

Nguyễn Thanh

Cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2010 - 2012

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH. AN GIANG

Nhiệm kỳ V (2010 – 2012)