KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2011

Căn cứ Kế hoạch số 25/UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua năm 2011;

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-LĐLĐ ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh về kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2011,

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang phát động phong trào thi đua tại cơ sở gồm những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Phát động thi đua yêu nước trong toàn trường nhằm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2011; khơi dậy tập thể đoàn viên, CNVC-LĐ ra sức thi đua lao động giỏi, sáng tạo đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2011 và xây dựng tổ chức công đoàn tại cơ sở thực sự vững mạnh.

II. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1. Hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn năm 2011 của đơn vị. Từng CĐBP có ký kết với CĐCS về việc đăng ký thi đua đầu năm làm cơ sở bình xét danh hiệu cuối năm 2011.

2. Tổ chức Hội nghị CNVC đầu năm học; tổ chức báo cáo các chuyên đề liên quan đến người lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp ít nhất 3 tháng/lần: đạt 100%.

3. Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức CĐCS, CĐBP; phát triển đoàn viên công đoàn; xây dựng chỉ tiêu và đăng ký các danh hiệu thi đua: 85% trở lên đơn vị CĐBP đạt vững mạnh (trong đó 25% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc).

4. Phấn đấu đạt chỉ tiêu thi đua "Cơ quan văn hóa năm 2011", thực hiện tốt phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; không có CBVC tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ.

5. Tổ chức, phối hợp kiểm tra về pháp luật lao động, thi đua đánh giá chương trình 5S (theo tiêu chuẩn ISO): 2 lần/năm.

6. Tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên, CNVC-LĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; triển khai đầy đủ Nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của trường: đạt từ 90% trở lên.

7. Tiếp tục thực hiện năm thứ 5 cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những hoạt động chung của nhà trường và các hình thức cụ thể của từng đơn vị theo tình hình thực tế: đạt 100%. Tổ chức sơ kết khen thưởng đợt 1 nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ (19/5), kết quả cuối năm lồng ghép vào báo cáo tổng kết của CĐCS.

8. Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ đóng góp Quỹ "Mái ấm Công đoàn" theo quy định của Ban quản lý quỹ 120.000đ/năm: đạt 100%, các nguồn quỹ "Vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa",... tùy theo yêu cầu chỉ đạo của trên mà có mức độ vận động đạt kế hoạch đề ra. Thu đoàn phí đạt 100%.

9. Kiện toàn tổ chức Ban nữ công và tổ chức các hoạt động thiết thực nhân các ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6,... và các hoạt động có liên quan đến công tác nữ, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

10. Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm,... nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

11. Phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn, không để tồn đọng kéo dài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn cơ sở

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham mưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức phát động đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch, đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng văn hóa cơ sở ở cơ quan và nơi cư trú, cải cách hành chính. Tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể thao trong tỉnh, cấp khu vực, toàn quốc và "Sân chơi cuối tuần" do LĐLĐ tỉnh tổ chức (nếu có). Ký kết thi đua năm 2011 với các CĐBP.

2. Đối với Công đoàn bộ phận

a. Triển khai kế hoạch này và lồng ghép các văn bản khác của nhà trường thành 1 chuyên đề tại đơn vị (từ ngày ra kế hoạch đến hết ngày 31/3/2011) và có báo cáo kết quả trong Bản báo cáo Quý I/2011 cho CĐCS. CĐCS quy định định mức chi:

- Chi cho bán cáo viên: 200.000đ/buổi.

- Chi khoán tiền nước uống: 300.000đ/CĐBP.

b. Phát động thi đua trong đoàn viên, CNVC-LĐ đơn vị mình, nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện về tiêu chuẩn người cán bộ công chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu, nhà giáo mẫu mực - dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp,... đề xuất với thủ trưởng đơn vị nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị và tạo điều kiện cho CBCC được hưởng các chính sách trợ cấp trong đào tạo theo quy định hiện hành, chú trọng công tác phát triển đảng trong đoàn viên, CNVC-LĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và các quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan. Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, CNVC-LĐ tại đơn vị.

c. Đăng ký thi đua đầu năm với CĐCS làm căn cứ phát động trong đơn vị và làm cơ sở đề nghị xét thi đua cuối năm.

3. Thời gian thi đua được chia làm 2 đợt như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/4/2011: Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, 36 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011). Hạn chót gởi báo cáo: 25/4/2011.

- Đợt 2: Từ ngày 01/5/2011 đến ngày 31/12/2011: Thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, sơ kết thi đua đợt 1, kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (19/5), Bác Tôn (20/8); kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2011. Hạn chót gởi báo cáo: 25/12/2011.

Trân đây là những nội dung kế hoạch thi đua năm 2011 của Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang. Đề nghị các CĐBP nghiên cứu triển khai thực hiện.

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
Ke hoach thi dua 2011.pdf204.14 KB