HƯỚNG DẨN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010 – 2011 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của tỉnh An Giang về công tác thi đua, khen thưởng và tình hình thực tế của nhà trường. Công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học An Giang năm học 2010 - 2011 và các năm tiếp theo thực hiện như sau:

Chi tiết xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
HUONG DAN CONG TAC THI DUA.pdf158.46 KB