HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (2010 – 2011)

- Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-ĐHAG ngày 20 tháng 9 năm 2010 Hiệu trưởng Trường ĐHAG về việc tổ chức Hội nghị CNVC năm học 2010 - 2011;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2010 - 2011 của nhà trường, của CĐCS Trường ĐHAG;

Ban Thường vụ Công Đoàn cơ sở trường hướng dẫn các nội dung cụ thể sau:

I - Thời gian: Từ ngày 26/9 - 05/10/2010.

II - Địa điểm: Các đơn vị tự đăng ký.

III - Nội dung:

1. Tổng kết công tác Công đoàn Bộ phận năm học 2009 - 2010 và triển khai phương hướng công tác Công đoàn Bộ phận năm học 2010 - 2011.

2. Tổng kết công tác Công đoàn Cơ sở Trường năm học 2009 - 2010 và triển khai phương hướng công tác Công đoàn Cơ sở Trường năm học 2010 - 2011.

3. Thảo luận, đóng góp ý kiến văn bản: Báo cáo Tổng kết năm học 2009 - 2010 và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011 của Trường Đại học An Giang; các chỉ tiêu thi đua và các hoạt động khác có liên quan đến nhà trường, CNVC - LĐ,...

4. Kiện toàn BCH. CĐBP: nếu đơn vị có dưới 50 CĐV thì BCH. đề cử 03 đ/c, nếu đơn vị có trên 50 CĐV thì đề cử 05 đ/c năm học 2010 - 2011 hoặc đề xuất nhập - tách CĐBP cho phù hợp với tình hình hiện nay của đơn vị.

5. Khen thưởng năm học 2009 - 2010 (theo danh sách thi đua của trường), ngoài ra các CĐBP đề nghị thêm từ 01 đến 03 đ/c có đóng góp tích cực các hoạt động Công đoàn Trường để khen thưởng thêm, cụ thể: CĐBP 1,2,7,8 (03 suất/đơn vị); CĐBP 3,9,10,11,12,12A (02 suất/đơn vị; CĐBP 4,5,6 (01 suất/đơn vị).

6. Công nhận "Phụ nữ 2 giỏi" năm học 2009 - 2010 (theo danh sách thi đua của trường).

7. Lập danh sách đại biểu dự Hội nghị CĐBP (có ký tên) để nhận tiền hỗ trợ Hội nghị phí là 15.000đ/ĐB.

Mẫu: Lấy từ trang Web của Công đoàn Cơ sở Trường và gởi cho đ/c Trương Thanh Hải (P.CTSV), hạn chót ngày 06/10/2010.

Đề nghị các CĐBP triển khai theo tinh thần hướng dẫn này, có vấn đề cần thắc mắc hoặc điều chỉnh xin liên hệ trực tiếp với đ/c Võ Văn Thắng - CT. CĐCS hoặc đ/c Trương Thanh Hải - UVTV CĐCS để giải đáp cụ thể.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

 

VÕ VĂN THẮNG (đã ký)

Chi tiết xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
Huong dan HN CDBP.pdf194.37 KB