Nghị quyết về việc công nhận Ban Nữ công Công Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2010 - 2012

NGHỊ QUYẾT

(V/v công nhận Ban Nữ công Công Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2010 - 2012)

- Căn cứ điểm đ, điều 5 chương II - Điều lệ Công Đoàn Việt Nam;

- Căn cứ tình hình thực tế công tác Công đoàn Cơ sở Trường ĐHAG, nhiệm kỳ V (2010 - 2012);

- Xét đề nghị của các BCH. Công đoàn Bộ phận và Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang ngày 15/5/2010;

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Công nhận danh sách Ban Nữ công CĐCS. Trường Đại học An Giang - Nhiệm kỳ V (2010 - 2012), gồm 14 (Mười bốn) đồng chí có tên sau đây:

1. Đ/c Nguyễn Thị Diệu Liêng                                          Trưởng ban

2. Đ/c La Thị Kim Bách                                                    Phó ban

3. Đ/c Dương Bạch Mai                                                   Thành viên

4. Đ/c Huỳnh Kim Màu                                                    Thành viên

5. Đ/c Trương Thị Thanh Nga                                          Thành viên

6. Đ/c Phạm Thúc Kim                                                     Thành viên

7. Đ/c Phan Thị Kim Ngân                                                Thành viên

8. Đ/c Nguyễn Trần Phương Thảo                                    Thành viên

9. Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu                                          Thành viên

10. Đ/c Lê Thị Thiên Hương                                            Thành viên

11. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Truyền                                         Thành viên

12. Đ/c Bùi Thị Thuỳ Trang                                              Thành viên

13. Đ/c Trần Thị Hồng Vỹ                                                Thành viên

14. đ/c Trần Thị Lệ Tuyền                                               Thành viên

Điều II: Văn phòng Công đoàn Cơ sở Trường và các cá nhân có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chi tiết xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
Quyet_dinh_ban_Nu_cong.pdf353.14 KB