Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trường ĐH An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn năm 2017"

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc tuyên truyền vận động CNVCLĐ hưởng ứng "Giờ Trái đất" năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo V/v phân công Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ phụ trách Cụm, Khối thi đua và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII), Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến"....

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Báo cáo Hoạt động công đoàn tháng 02/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo thời gian truyền thanh, truyền hình trực tiếp các sự kiện của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Chi tiết vui lòng xem đình kèm...

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh An Giang

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo phân công Cụm trưởng, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trong hệ thống công đoàn tỉnh

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...