Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ Giai đoạn 2016-2021

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh , sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo về việc bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

V/v hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, gia đình và trẻ em năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Kế hoạch Tuyên truyền "Ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong CNVCLĐ tỉnh An Giang

Chhi tiết vui lòng xem đính kèm...

Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2017

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

V/v điều chỉnh Khối thi đua 03, 06 trực thuông LĐLĐ tỉnh

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Hướng dẫn sơ kết 3 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà" trong nam cán bộ, viên chức, lao động Trường ĐH. An Giang giai đoạn 2014-2016

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

V/v đăng ký khám và phẩu thuật sức môi hở hàm ếch

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...