Kế hoạch chăm sóc sức khỏe phụ nữ Trường Đại học An Giang

1. Mục đích yêu cầu

- Nhằm bảo vệ sức khỏe cho chị em phụ nữ đang công tác tại Trường Đại học An Giang, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ định kỳ hằng năm.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-BCH của Ban Chấp hành TLĐ LĐVN về "Đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới"

Kính gởi:

  • Liên đoàn Lao động Tỉnh An Giang
  • Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường ĐHAG
  • Ban chấp hành CĐCS và các Công đoàn Bộ phận.

Thực hiện Công văn số 175/LĐLĐ ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-BCH của Ban Chấp hành TLĐ LĐVN về "Đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới";

Danh sách chưa nộp tiền đất làng giáo viên tính đến ngày 30/06/2010

Danh sách chưa nộp tiền đất làng giáo viên tính đếng ngày 30/06/2010

Chi tiết xem đính kèm...

Thông báo về việc tính lãi suất đối với các lô nền chưa thực hiện nộp tiền.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về việc thực hiện thanh quyết toán tiền đất nền nhà Làng giáo viên, cuối tháng 5/2010 Ban Quản Lý đã thực hiện thanh toán tiền đất thừa nền nhà Làng Giáo Viên (trả theo 2 hình thức: Qua thẻ ATM và trả tiền mặt), đồng thời cũng đã thông báo thu tiền đối với các lô nền có diện tích lớn (tổng cộng có 88 lô nền phải thu thêm tiền, với số tiền là 1.079.409.200 đồng).

Chi tiết xem đính kèm...

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Xem tập tin đính kèm...

Báo cáo V/v trích nộp và đề nghị hồ sơ hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2010

Kính gởi: - Liên đoàn Lao động Tỉnh An Giang

- Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường ĐHAG

- Ban chấp hành CĐCS và các Công đoàn Bộ phận.

Thực hiện Công văn số 108/LĐLĐ ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc trích nộp Quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2010;

QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang, nhiệm kỳ V (2010 – 2012)

- Căn cứ theo Quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ vào Biên bản phiên họp phân công cán bộ Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang ngày 05/5/2010;

- Xét năng lực cán bộ và căn cứ tình hình thực tế;

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang

QUYẾT ĐỊNH

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP “XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TRONG CNVC – LĐ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010”

Thực hiện Công văn số 127/LĐLĐ ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp "Xây dựng đời sống văn hoá trong CNVC - LĐ giai đoạn 2006 - 2010";

Căn cứ tình hình thực tế;

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang báo cáo nội dung cụ thể sau đây:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Báo cáo hoạt động Công Đoàn tháng 5/2010

Báo cáo hoạt động của Công Đoàn về việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động...

Chi tiết xem đính kèm...