QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang, nhiệm kỳ V (2010 – 2012)

- Căn cứ theo Quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ vào Biên bản phiên họp phân công cán bộ Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang ngày 05/5/2010;

- Xét năng lực cán bộ và căn cứ tình hình thực tế;

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang

QUYẾT ĐỊNH

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP “XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TRONG CNVC – LĐ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010”

Thực hiện Công văn số 127/LĐLĐ ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp "Xây dựng đời sống văn hoá trong CNVC - LĐ giai đoạn 2006 - 2010";

Căn cứ tình hình thực tế;

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang báo cáo nội dung cụ thể sau đây:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Báo cáo hoạt động Công Đoàn tháng 5/2010

Báo cáo hoạt động của Công Đoàn về việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động...

Chi tiết xem đính kèm...

LĐLĐ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06/2010

Liên Đoàn Lao Động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06/2010.

Chi tiết xem đính kèm.

Nghị quyết về việc công nhận Ban Nữ công Công Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2010 - 2012

NGHỊ QUYẾT

(V/v công nhận Ban Nữ công Công Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2010 - 2012)

- Căn cứ điểm đ, điều 5 chương II - Điều lệ Công Đoàn Việt Nam;

- Căn cứ tình hình thực tế công tác Công đoàn Cơ sở Trường ĐHAG, nhiệm kỳ V (2010 - 2012);

- Xét đề nghị của các BCH. Công đoàn Bộ phận và Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang ngày 15/5/2010;

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Nhiệm kỳ V (2010 – 2012)

Nhiệm kỳ hoạt động 2010 - 2012 là thời điểm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đi sâu vào đời sống từng cán bộ, công chức và nhân dân trên phạm vi quốc gia, cuộc vận động "Hai không" của ngành Giáo dục với nội dung và yêu cầu mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, mục tiêu

KẾT QUẢ GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM CBGV – CNV KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2010)

Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật 15-16/5/2010, tại Sân bóng chuyền khu A, giải bóng chuyền Nam CBGV - CNV đã được CĐCS Trường tổ chức với sự tham gia của 4/6 đội tuyển phối hợp từ các CĐBP (trong đó có 2 đội bỏ cuộc: CĐBP 3,4,5,6 - Khoa Sư phạm và đơn vị phối hợp GDQP-LLCT-Các Trung tâm). Do đó, lịch thi đấu phải điều chỉnh lại 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Kết quả:

Hướng dẫn về phân loại Uỷ ban kiểm tra Công đoàn

Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 303/HD-UBKT ngày 02/03/2010 cũa Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn về phân loại hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp, để có cơ sở đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động hàng năm, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thực hiện việc phân loại Uỷ ban kiểm tra của công đoàn các cấp như sau:

Chi tiết xem đính kèm...

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với công trình và nhà ở đô thị

a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (bên dưới);

b) 01 bản sao (có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực thì phải  kèm theo bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c) 01 bản sao (có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực thì phải  kèm theo bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ) bản đồ trích đo khu đất hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất đối với trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;