Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2022

BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức danh

01

Lư Thành Tâm

Trưởng ban

02

Nguyễn Thị Xuân Bình

Phó Trưởng ban

03

Văng Hoàng Anh

Thành viên

04

Võ Thanh Phi

Thành viên

05

Trương Tín Thành

Thành viên

06

Nguyễn Huỳnh Thuần

Thành viên

07

Huỳnh Thanh Việt

Thành viên